วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่วนที่  4

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

               

4.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ตำบลดอนเงิน

สังคมมีคุณภาพ   เศรษฐกิจมั่นคง

ภารกิจหลักหรือพันธกิจ

ภารกิจหลักที่  1   ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  เส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการ  เพื่อรองรับการขยายตัวของท้องถิ่นและเศรษฐกิจ

ภารกิจหลักที่  2   ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่  3   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพเสริมหรือทำกิจกรรมอันก่อให้เกิดรายได้  สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักที่  4   ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของผู้บริโภค

ภารกิจหลักที่  5   ปรับปรุง  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

ภารกิจหลักที่  6   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางสังคม

 4.2  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                1. ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและเส้นทางการคมนาคม

                2. ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง

                3. คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

                4. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

                5. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการสันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

                6. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

                7. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลการเกษตรโดยปราศจากสารเคมีหรือสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

                                                                                                       

 

4.3  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อให้มีสาธารณูปโภคเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจในอนาคต

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทุกคนได้รับการศึกษาการบริการด้านสาธารณสุข  ตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวพ้นฐานะจากความยากจน  ทำให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน

4. ทำให้ผลผลิตจากการประกอบอาชีพปราศจากสารพิษหรือสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค

5. เพื่อทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายจนเกิดเป็นผลกระทบต่อประชาชน

 

4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  

ตามที่คณะจัดทำแผนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยได้พิจารณาจากข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และได้เสนอต่อที่ประชุม  ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  ดังนี้

 

ลำดับ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

แนวทางในการพัฒนา

1.

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

และสาธารณูปโภค

 

 

แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

                     ท่อระบายน้ำ

แนวทางที่ 2  ติดตั้งระบบจราจร

แนวทางที่ 3  ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

 

2.

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

 

 

แนวทางที่ 1  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่ม 

                     รายได้

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งผลิตเนื้อ

 

3.

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 

 

 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

แนวทางที่ 2  การควบคุมโรค

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะปราศจาก

                     สารพิษ

 

4.

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทาง

                     การศึกษาทั้งในและนอกระบบ

 

 

 

ลำดับ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

แนวทางในการพัฒนา

5.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเด็กเล็ก

                     ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตอบอุ่น สามารถ

                     อยู่กับสังคมได้

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลสิ่งเสพติด

 

6.

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ

 

 

 

 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

                     จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

                     ธรรมชาติ

แนวทางที่ 2  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการเก็บ

                     ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 

7.

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

8.

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง

การบริหารงานบุคคล

 

 

 

แนวทางที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุ 

                      อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากร

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ  

                     อบต.

แนวทางที่ 4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญ

 

   

4.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2558 - 2561)

           วิสัยทัศน์จังหวัดมหาสารคาม

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

             ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2558 - 2561)

                 เป้าประสงค์ : ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

                กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

                1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

                3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่บุคลากรของสถาบันเกษตรกร และเกษตรกร

 เป้าประสงค์ :  การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด  เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

                1. พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักของประเทศ และรองรับรถไฟรางคู่ ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

                2. ส่งเสริมการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

                3. ฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับแหล่งโบราณสถาน ศาสนา และประเพณีพื้นบ้าน

                4. ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

 เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

                1. บูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

                2. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อบริการทางวิชาการสู่ชุมชน

                3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและและวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

                กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

                1. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม

                2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ

                3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                4. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

 

4.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

            1.  นโยบายพัฒนาด้านการคมนาคมและการสาธารณูปโภค   แผนการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 
15 หมู่บ้าน
   ดังนี้

                      1.1 จัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านให้ครบทุกเส้นทาง

                      1.2 จัดให้มีถนนยกร่องพูนดินบดอัดลงลูกรังตามเส้นทางขนส่งผลผลิตของเกษตรกร

                      1.3 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ และหมู่บ้าน โดยจัดให้เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตเสริมเหล็กตามความเหมาะสม

                      1.4 จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงสูงและแรงต่ำให้ทั่วถึงตามความจำเป็น ตลอดจนไฟสว่างภายในหมู่บ้าน

                      1.5 จัดให้มีร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านตามสภาพหมู่บ้านที่ประสบปัญหา

                      1.6 จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภค

                      1.7 จัดให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

                2.  นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                      2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้

                      2.2 ส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทุกครอบครัว

                      2.3 ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP

                3.  นโยบายพัฒนาด้านการสาธารณสุข

                      3.1 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                      3.2 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

                      3.3 จัดอบรมบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นภายในตำบล

                4.  นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา

                      4.1 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

                      4.2 ส่งเสริมสถานศึกษาทุกแห่งภายในตำบล อาทิ เช่น

                                - จัดให้มีมุมสนามเด็กเล่นภายในสถานศึกษาทุกแห่ง

                                - จัดให้มีการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชุมชน (กศน.)

                                - จัดตั้งกองทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจนทุกระดับ

                                - ส่งเสริมกองทุนอาหารกลางวัน/ อาหารเสริมนมให้เพียงพอ

                                - จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่

                5.  นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

                      5.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้พิการตลอดจนผู้ด้อยโอกาสโดยจัดให้มีเบี้ยสวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนหรือสังคมอย่างมีความอบอุ่น

                      5.2 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภทตลอดจนกีฬาพื้นบ้านโดยส่งเสริมทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนในตำบล

                      5.3 จัดให้มีการบริการด้านบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหา

                      5.4 ส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้านภายในตำบลให้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตำบลดอนเงิน                       5.5 จัดให้มีการสร้างบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้

                      5.6 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการตำบล

                6.  นโยบายพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                      6.1 ส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภายในตำบล ดังนี้

                                - ประเพณีอยู่ดี – กินดี มีการประกวดหมู่บ้าน

                                - ประเพณีบุญเบิกฟ้า,บุญบั้งไฟ,แห่เทียนเข้าพรรษา,ประเพณีสงกรานต์,ประเพณีเส็งกลองกริ่ง

                                - จัดให้มีศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาภายในตำบล

                7.  นโยบายพัฒนาด้านการเมือง   และการบริหารงานบุคคล

                      7.1 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อรองรับบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการให้เพียงพอ

                      7.2 จัดให้มีบุคลากรไว้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

                      7.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                      7.4 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

                      7.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

                8.  นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                      8.1 จัดให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบล

                      8.2 จัดให้มีการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

                      8.3 จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

 

 

           

 

 


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page