วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่วนที่  4

วิสัยทัศน์   พันธกิจ   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน

               

4.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ตำบลดอนเงิน

สังคมมีคุณภาพ   เศรษฐกิจมั่นคง

ภารกิจหลักหรือพันธกิจ

ภารกิจหลักที่  1   ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  เส้นทางการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการ  เพื่อรองรับการขยายตัวของท้องถิ่นและเศรษฐกิจ

ภารกิจหลักที่  2   ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่  3   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพเสริมหรือทำกิจกรรมอันก่อให้เกิดรายได้  สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน

ภารกิจหลักที่  4   ส่งเสริม  สนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของผู้บริโภค

ภารกิจหลักที่  5   ปรับปรุง  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

ภารกิจหลักที่  6   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งทางสังคม

 4.2  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                1. ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและเส้นทางการคมนาคม

                2. ยกระดับการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง

                3. คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและของชาติ

                4. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า

                5. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการสันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

                6. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

                7. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลการเกษตรโดยปราศจากสารเคมีหรือสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม  รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

                                                                                                       

 

4.3  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อให้มีสาธารณูปโภคเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจในอนาคต

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทุกคนได้รับการศึกษาการบริการด้านสาธารณสุข  ตลอดจนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้

3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวพ้นฐานะจากความยากจน  ทำให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน

4. ทำให้ผลผลิตจากการประกอบอาชีพปราศจากสารพิษหรือสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค

5. เพื่อทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไม่ถูกทำลายจนเกิดเป็นผลกระทบต่อประชาชน

 

4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  

ตามที่คณะจัดทำแผนได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยได้พิจารณาจากข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  และได้เสนอต่อที่ประชุม  ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  ดังนี้

 

ลำดับ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

แนวทางในการพัฒนา

1.

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม

และสาธารณูปโภค

 

 

แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

                     ท่อระบายน้ำ

แนวทางที่ 2  ติดตั้งระบบจราจร

แนวทางที่ 3  ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

 

2.

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 

 

 

แนวทางที่ 1  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่ม 

                     รายได้

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งผลิตเนื้อ

 

3.

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 

 

 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

แนวทางที่ 2  การควบคุมโรค

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะปราศจาก

                     สารพิษ

 

4.

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทาง

                     การศึกษาทั้งในและนอกระบบ

 

 

 

ลำดับ

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

แนวทางในการพัฒนา

5.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเด็กเล็ก

                     ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตอบอุ่น สามารถ

                     อยู่กับสังคมได้

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลสิ่งเสพติด

 

6.

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติ

 

 

 

 

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

                     จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

                     ธรรมชาติ

แนวทางที่ 2  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการเก็บ

                     ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

 

7.

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

8.

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง

การบริหารงานบุคคล

 

 

 

แนวทางที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุ 

                      อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาด้านบุคลากร

แนวทางที่ 3  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ  

                     อบต.

แนวทางที่ 4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญ

 

   

4.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2558 - 2561)

           วิสัยทัศน์จังหวัดมหาสารคาม

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

             ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2558 - 2561)

                 เป้าประสงค์ : ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

                กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

                1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาปัจจัยการผลิตและกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

                3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่บุคลากรของสถาบันเกษตรกร และเกษตรกร

 เป้าประสงค์ :  การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด  เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

                1. พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักของประเทศ และรองรับรถไฟรางคู่ ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

                2. ส่งเสริมการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

                3. ฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญกับแหล่งโบราณสถาน ศาสนา และประเพณีพื้นบ้าน

                4. ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ

 เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

                1. บูรณาการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

                2. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อบริการทางวิชาการสู่ชุมชน

                3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและและวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

                กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

                1. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม

                2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ

                3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                4. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

 

4.6  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

            1.  นโยบายพัฒนาด้านการคมนาคมและการสาธารณูปโภค   แผนการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 
15 หมู่บ้าน
   ดังนี้

                      1.1 จัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านให้ครบทุกเส้นทาง

                      1.2 จัดให้มีถนนยกร่องพูนดินบดอัดลงลูกรังตามเส้นทางขนส่งผลผลิตของเกษตรกร

                      1.3 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล อำเภอ และหมู่บ้าน โดยจัดให้เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตเสริมเหล็กตามความเหมาะสม

                      1.4 จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงสูงและแรงต่ำให้ทั่วถึงตามความจำเป็น ตลอดจนไฟสว่างภายในหมู่บ้าน

                      1.5 จัดให้มีร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านตามสภาพหมู่บ้านที่ประสบปัญหา

                      1.6 จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภค

                      1.7 จัดให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

                2.  นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                      2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้

                      2.2 ส่งเสริมกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทุกครอบครัว

                      2.3 ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP

                3.  นโยบายพัฒนาด้านการสาธารณสุข

                      3.1 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                      3.2 ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

                      3.3 จัดอบรมบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นภายในตำบล

                4.  นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา

                      4.1 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

                      4.2 ส่งเสริมสถานศึกษาทุกแห่งภายในตำบล อาทิ เช่น

                                - จัดให้มีมุมสนามเด็กเล่นภายในสถานศึกษาทุกแห่ง

                                - จัดให้มีการเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชุมชน (กศน.)

                                - จัดตั้งกองทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจนทุกระดับ

                                - ส่งเสริมกองทุนอาหารกลางวัน/ อาหารเสริมนมให้เพียงพอ

                                - จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่

                5.  นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

                      5.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้พิการตลอดจนผู้ด้อยโอกาสโดยจัดให้มีเบี้ยสวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนหรือสังคมอย่างมีความอบอุ่น

                      5.2 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุกประเภทตลอดจนกีฬาพื้นบ้านโดยส่งเสริมทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนในตำบล

                      5.3 จัดให้มีการบริการด้านบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหา

                      5.4 ส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้านภายในตำบลให้มีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตำบลดอนเงิน                       5.5 จัดให้มีการสร้างบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้

                      5.6 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการตำบล

                6.  นโยบายพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                      6.1 ส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภายในตำบล ดังนี้

                                - ประเพณีอยู่ดี – กินดี มีการประกวดหมู่บ้าน

                                - ประเพณีบุญเบิกฟ้า,บุญบั้งไฟ,แห่เทียนเข้าพรรษา,ประเพณีสงกรานต์,ประเพณีเส็งกลองกริ่ง

                                - จัดให้มีศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาภายในตำบล

                7.  นโยบายพัฒนาด้านการเมือง   และการบริหารงานบุคคล

                      7.1 จัดให้มีอาคารสถานที่เพื่อรองรับบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการให้เพียงพอ

                      7.2 จัดให้มีบุคลากรไว้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ

                      7.3 ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                      7.4 จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

                      7.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

                8.  นโยบายพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                      8.1 จัดให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบล

                      8.2 จัดให้มีการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

                      8.3 จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

 

 

           

 

 


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนเข้าชม

371152
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
645
569
3335
365559
4290
15199
371152

Your IP: 44.212.94.18
2023-12-08 23:10