รัฐธรรมนูณพ.ศ.2560

 พรบ สภาตําบลและ อตบ พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7

พรบ จัดซื้อจัดจ้าง

 พรบ ควบคุมอาคาร 2522

พรบ การขุดดินและถมดิน 2543

พรบ การสาธารณสุข 2535

พรบ ภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง 2562

 พรบ ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457

พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท 2542

พรบ วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561

พรบ อำนวยความสะดวกฯ 2558

พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page